top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Futurestars 

 

1. Definities 

 

1.1The Futurestars: de naam waaronder de organisatie opereert 

 

1.2 Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met The Futurestars 

 

1.3 Vakdocent: de freelancepersoon die door The Futurestars wordt ingezet voor invaldagen en workshops 

2. Toepasselijkheid 

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Futurestars en de Klant. 

 

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door The Futurestars worden bevestigd. 

 

3. Verplichtingen The Futurestars 

 

3.1 The Futurestars zal de klant zo goed mogelijk van dienst zijn door vakdocenten in te zetten voor invaldagen en workshops. 

 

3.2 The Futurestars zal de bemiddelingskosten factureren aan de Klant op basis van een vaste vergoeding of een percentage van de vakdocentenloonkosten. 

 

4. Verplichtingen klant 

 

4.1 De klant is verplicht om de door The Futurestars gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. 

 

4.2 De klant is verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de overeengekomen diensten. 

 

5. Aansprakelijkheid 

 

5.1 The Futurestars is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te laat nakomen van haar verplichtingen jegens de klant. 

 

5.2 The Futurestars is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de diensten door de Klant. 

 

6. Overmacht 

 

6.1 Indien The Futurestars door een omstandigheid die buiten haar schuld valt niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, dan is The Futurestars niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit. 

 

7. Klachten 

 

7.1 Klachten over de dienstverlening door The Futurestars dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk bij The Futurestars te worden gemeld. 

 

7.2 Klachten over de dienstverlening door de Vakdocenten dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk bij The Futurestars te worden gemeld. 

 

8. Intellectueel eigendom 

 

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de diensten van The Futurestars en materialen die The Futurestars ter beschikking stelt, berusten bij The Futurestars. 

 

9. Privacy beleid 

 

9.1 The Futurestars respecteert de privacy van de Klant en zal de persoonlijke gegevens van de Klant en de Vakdocenten vertrouwelijk behandelen. 

 

10. Toepasselijk recht 

 

10.1 Op de overeenkomst tussen The Futurestars en de klant is Nederlands recht van toepassing. 

 

11. Annulering 

 

11.1 Indien door de klant een dienst door The Futurestars wordt geannuleerd, is de klant verplicht om een annuleringsvergoeding te betalen aan The Futurestars, afhankelijk van de vooraf afgesproken betalingsvoorwaarden. 

 

12. Geschillen 

 

12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst tussen The Futurestars en de klant, worden voorgelegd aan een geschillencommissie die partijen bij het geschil bijeen brengt om een oplossing te zoeken. 

 

13. Uitvoering 

 

13.1 The Futurestars zal de overeengekomen diensten zo goed mogelijk uitvoeren volgens de afgesproken tijden en kwaliteitseisen. 

 

14. Verzekering 

 

14.1 The Futurestars is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het verlenen van de diensten. 

 

15.Slotbepalingen 

 

15.1 Op de overeenkomst tussen The Futurestars en de Klant is Nederlands recht van toepassing. 

 

15.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of niet verbindend mochten blijken te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

 

15.3 The Futurestars is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

16. Relatiebeding

16.1 Het is de school niet toegestaan om docenten die via The Futurestars werken zelf te benaderen. Dit dient altijd via The Futurestars te gaan.

bottom of page